ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


Ludmila Dlouhá, s místem podnikání: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 69865744

I. Úvodní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Ludmila Dlouhá, s místem podnikání: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 69865744 (dále jen: "Správce").
 2. Kontaktní údaje Správce jsou: adresa: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou, email: info@atelierdlouha.cz, telefon: +420737174390
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Za osobní údaje se považuje zejména: jméno a příjmení, e-mail (login), telefon, fakturační adresa, doručovací adresa, číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, fotografie, IP adresa, Cookies. Provozovatel, jakožto správce Osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.
 4. Zákazníkem je fyzická osoba, která vyplní a odešle Správci nebo Provozovateli vyplněný elektronický formulář z webu Správce, nebo zašle své osobní údaje písemně nebo elektronicky.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 6. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl/anebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 7. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Souhlas Zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení objednávky Zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem, a dle legislativy Evropské unie a České republiky.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
 • zajišťující služby provozování webového rozhraní
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto zásad.
 1. Dále má Zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

IV. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje, že byl seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník Správci poskytl.
 3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 4. Zákazníci, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

© Copyright Ateliér Ludmila Dlouhá - Všechna práva vyhrazena